Kerkennacht 2013

In het weekend van 22 juni 2013 wordt de kerkennacht weer georganiseerd. Overal in Nederland doen kerken hun deuren open en laten zij zien wat zij in huis hebben. Zo ook in den Haag en omgeving.

Voor kerken die mee willen doen, u kunt informatie en tips en trucs aanvragen bij de secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken (secretaris@oecumenedenhaag.nl)

Voor bezoekers: hou de berichten in de gaten

Voor geïnteresseerde medewerkers: vraag uw kerkbestuur of uw kerk ook (weer) meedoet aan de kerkennacht en of u soms kunt helpen

Meer >

Kerken en stemlocatie

De Haagse gemeenschap van Kerken heeft in een brief aan de Gemeenteraad van Den Haag zijn teleurstelling en verbazing uitgesproken over het besluit om kerkelijke gebouwen uit te sluiten als stembureau. De Haagse kerken voelen zich geschoffeerd door het wantrouwen dat uit dit besluit spreekt. Zij wijzen op de samenwerking van kerken en gelovigen met de Gemeente Den Haag, met andere reliegies en levensovertuigingen op het terrein van sociaal-maatschappelijke projecten. Zij vragen zich af of de gemeentelijke overheid beseft welke bijdrage kerken en christenen leveren aan het goed functioneren van de samenleving. Ook menen zij dat de Gemeente met twee monden...

Meer >

Prinsjesdag begint in de Grote Kerk – Bouwen met Vertrouwen

De stichting Prinsjesdagviering organiseert op dinsdag 18 september 2012 een interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar 2012-2013.

Dinsdag 18 september 2012 van 10.30 tot 11.15 uur Grote Kerk van Den Haag

Meer >

ONVRIJHEID – VRIJHEID – ONVRIJHEID

De voorzitter van de HGK heeft zijn gedachten rond vrijheid en onvrijheid uitgesproken tijdens de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Vrijheid is ook een geestelijke aangelegenheid die van mensen innerlijke volwassenheid en geestelijke groei vragen. Mensen getuigden daarvan, terwijl zij toch in gevangenschap verkeerden en na de capitulatie van Japan opnieuw in een precaire en zelfs gevaarlijke situatie verkeerden.

Welkom U allen bij deze samenkomst in de Duinzichtkerk bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Voor talloze mensen is 15 augustus een moment van een veelheid aan herinneringen en gevoelens. Op...

Meer >

12 augustus 2012 – ‘Onvrijheid –vrijheid – onvrijheid’ Herdenking Japanse capitulatie 15 augustus 1945

“Herdenken”, zegt pastoor Ad van der Helm, “is met beide benen in de wereld van vandaag staan”. De speciale dienst komende zondag in de Duinzichtkerk is weliswaar gewijd aan de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, toch gaat het bij de bijeenkomst niet alleen om het herdenken van de gruwelijke geschiedenis die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in het vroegere Nederlands-Indië afspeelde. De voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken benadrukt: “De geschiedenis leert ons ervoor te waken dat zoiets niet meer zal gebeuren. Haat ligt om de hoek van de deur. Wij zijn een wantrouwende samenleving geworden, naar...

Meer >

Beleidsvoornemens 2013-2015

Het bestuur van de HGK heeft na overleg met de Raad op 20 juni j.l. een aantal beleidsvoornemens vastgesteld. voor de komende drie jaar. Kernwoord is KOINONIA – evangelische gemeenschap – en de aandachtsvelden zijn: zichtbaarheid van het evangelie, jongeren en scholen, dienstbaarheid aan de samenleving. Zie Beleidsvoornemens 2013-2015

 

Meer >

oecumenische zomerontmoeting pastores en geestelijk verzorgers in Den Haag

Op 14 juni a.s. organiseert het bestuur van de HGK een ontmoeting van Haagse pastores van de lidkerken en waarnemers. Alle pastores, geestelijk verzorgers van de lidkerken en de waarnemers zijn welkom. Ook de raadsleden en leden van werkgroepen en commissies van de HGK zijn welkom.

De bijeenkomst is donderdagmiddag 14 juni 2012 van 16.00 tot 18.00 in de pastorie va de H.Jacobus de Meerdere, Willemstraat 60. Graag aanmelden via secretariaat (secretaris@oecumenedenhaag.nl)

De voorzitter zal de aanwezigen toespreken rond 16.30 uur.

Meer >

Paasboodschap

Paasboodschap 2012: de opdracht van ons doopsel Pasen betekent voor de meeste christenen hernieuwing van hun doopbelofte. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar, de dag waarop we Christus’ verrijzenis gedenken. Na zijn lijden en sterven heeft God Hem een weg gewezen door de dood heen naar het ware leven. God heeft een antwoord gegeven op het lijden dat Jezus heeft ondergaan. Dat antwoord heet “Leven”, een Leven dat groter is dan een graf. Dat graf bleek op Paasmorgen leeg te zijn. Het graf is geen plek om de Levende Christus te vinden. De leerlingen die daar toch heen...

Meer >

Bundel de krachten in een convenant

Op donderdag 22 maart lanceert de Raad van Kerken in Nederland een nieuwe campagne: “Bundel de krachten in een convenant”

Plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om convenanten te sluiten met elkaar. Een convenant legt de oecumene van het verleden als verworvenheid vast, viert de oecumene van het heden en maakt verdere afspraken voor de toekomst.

Het hanteren van een convenant is in de oecumene in Nederland nieuw; in Engeland is het al jaren een veel gebruikt instrument om de locale samenwerking vorm te geven.

Bij de start van de campagne zal op donderdag 22 maart 2012 in een bijeenkomst in de Johanneskerk in Amersfoort...

Meer >

Haagse gemeenschap van Kerken bezint zich op doop

Gisteren was Klaas van der Kamp van de Raad van kerken in Nederland op bezoek in de Raadsvergadering van de HGK en sprak over de aanstaande wederzijdse dooperkenning door acht kerken. Zijn inleiding is te vinden op de website van de landelijke raad http://bit.ly/y1jNKK Er ontspon zich een diepgaand gesprek over de zin van rituelen, de verhouding tussen kerk en de doop, tussen de Kerk van Christus en kerkgenootschappen, over de gevolgen van deze dooperkenning voor verdere stappen zoals een gesprek over eucharistie avondmaal.

Meer >