ONVRIJHEID – VRIJHEID – ONVRIJHEID

De voorzitter van de HGK heeft zijn gedachten rond vrijheid en onvrijheid uitgesproken tijdens de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Vrijheid is ook een geestelijke aangelegenheid die van mensen innerlijke volwassenheid en geestelijke groei vragen. Mensen getuigden daarvan, terwijl zij toch in gevangenschap verkeerden en na de capitulatie van Japan opnieuw in een precaire en zelfs gevaarlijke situatie verkeerden.

Welkom U allen bij deze samenkomst in de Duinzichtkerk bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Voor talloze mensen is 15 augustus een moment van een veelheid aan herinneringen en gevoelens. Op...

Meer >

12 augustus 2012 – ‘Onvrijheid –vrijheid – onvrijheid’ Herdenking Japanse capitulatie 15 augustus 1945

“Herdenken”, zegt pastoor Ad van der Helm, “is met beide benen in de wereld van vandaag staan”. De speciale dienst komende zondag in de Duinzichtkerk is weliswaar gewijd aan de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, toch gaat het bij de bijeenkomst niet alleen om het herdenken van de gruwelijke geschiedenis die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in het vroegere Nederlands-Indië afspeelde. De voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken benadrukt: “De geschiedenis leert ons ervoor te waken dat zoiets niet meer zal gebeuren. Haat ligt om de hoek van de deur. Wij zijn een wantrouwende samenleving geworden, naar...

Meer >

Beleidsvoornemens 2013-2015

Het bestuur van de HGK heeft na overleg met de Raad op 20 juni j.l. een aantal beleidsvoornemens vastgesteld. voor de komende drie jaar. Kernwoord is KOINONIA – evangelische gemeenschap – en de aandachtsvelden zijn: zichtbaarheid van het evangelie, jongeren en scholen, dienstbaarheid aan de samenleving. Zie Beleidsvoornemens 2013-2015

 

Meer >

oecumenische zomerontmoeting pastores en geestelijk verzorgers in Den Haag

Op 14 juni a.s. organiseert het bestuur van de HGK een ontmoeting van Haagse pastores van de lidkerken en waarnemers. Alle pastores, geestelijk verzorgers van de lidkerken en de waarnemers zijn welkom. Ook de raadsleden en leden van werkgroepen en commissies van de HGK zijn welkom.

De bijeenkomst is donderdagmiddag 14 juni 2012 van 16.00 tot 18.00 in de pastorie va de H.Jacobus de Meerdere, Willemstraat 60. Graag aanmelden via secretariaat (secretaris@oecumenedenhaag.nl)

De voorzitter zal de aanwezigen toespreken rond 16.30 uur.

Meer >

Paasboodschap

Paasboodschap 2012: de opdracht van ons doopsel Pasen betekent voor de meeste christenen hernieuwing van hun doopbelofte. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar, de dag waarop we Christus’ verrijzenis gedenken. Na zijn lijden en sterven heeft God Hem een weg gewezen door de dood heen naar het ware leven. God heeft een antwoord gegeven op het lijden dat Jezus heeft ondergaan. Dat antwoord heet “Leven”, een Leven dat groter is dan een graf. Dat graf bleek op Paasmorgen leeg te zijn. Het graf is geen plek om de Levende Christus te vinden. De leerlingen die daar toch heen...

Meer >

Bundel de krachten in een convenant

Op donderdag 22 maart lanceert de Raad van Kerken in Nederland een nieuwe campagne: “Bundel de krachten in een convenant”

Plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om convenanten te sluiten met elkaar. Een convenant legt de oecumene van het verleden als verworvenheid vast, viert de oecumene van het heden en maakt verdere afspraken voor de toekomst.

Het hanteren van een convenant is in de oecumene in Nederland nieuw; in Engeland is het al jaren een veel gebruikt instrument om de locale samenwerking vorm te geven.

Bij de start van de campagne zal op donderdag 22 maart 2012 in een bijeenkomst in de Johanneskerk in Amersfoort...

Meer >

Haagse gemeenschap van Kerken bezint zich op doop

Gisteren was Klaas van der Kamp van de Raad van kerken in Nederland op bezoek in de Raadsvergadering van de HGK en sprak over de aanstaande wederzijdse dooperkenning door acht kerken. Zijn inleiding is te vinden op de website van de landelijke raad http://bit.ly/y1jNKK Er ontspon zich een diepgaand gesprek over de zin van rituelen, de verhouding tussen kerk en de doop, tussen de Kerk van Christus en kerkgenootschappen, over de gevolgen van deze dooperkenning voor verdere stappen zoals een gesprek over eucharistie avondmaal.

Meer >

Bezinning in de vredesweek

In de vredesweek organiseert het Haags Interkerkelijk Vredesberaad, commissie van de Haagse Gemeenschap van kerken, een bezinningsavond rond de film Des Hommes et des Dieux. Het leven van Trappistenmonniken in het Islamitische Algerije. Ondanks veel geweld blijven de de monniken zich inzetten voor de noden van de mensen. Een belangrijke film over religieuze thema’s en over interreligieuze dialoog. Na de film nagesprek olv Ad van der Helm, voorzitter HGK. Locatie: De Boskant, Fluwelen Burgwal 45, woensdag 21 september om 20.15.

Meer >

Herdenkingsbijeenkomst zondag 14 augustus

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt U van harte uit voor een oecumenische herdenkingsbijeenkomst i.v.m. het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Voorbereidingscomité van de Duizichtkerk-Vredeskapel. Zij vindt plaats op zondag 14 augustus 2011 om 17.00 uur in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag. Het thema van de bijeenkomst is Uit de verborgenheid. Er worden herinneringen verteld en mensen spreken van hun persoonlijke wegen tot verzoening. Sprekers zijn o.a. de heer Govert Huyser, generaal b.d. en oud-jongenskamper, mw. Henriette van Raalte, mw. Doortje Mol, dhr. Johan Reinders Folmer en...

Meer >

geslaagde kerke(n)nach(t)

Ongeveer 2000 mensen hebben kerken in Den Haag bezocht tijdens de jongste kerkennacht 2011. De musical begeleid door de Vliegende Speeldoos in de Thomaskerk was mooi, ontroerend en feestelijk. De muzikale afsluiting in de Lutherse kerk met Astrid Seriese met de Kleurrijke Mama’s omringd door het gelegenheidskoor werd door veel vrijwilligers bijgewoond. Ook wethouder K.Klein was daarbij aanwezig hetgeen zeer gewaardeerd werd. Op zondagochtend was er in de Boskant een nazit waarbij een boekje met interviews met christenen die grensoverschrijdend werken in een globaliserende wereld aan de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, dhr. J.Franssen werd aangeboden.

Meer >