Zondag 26 augustus nam ds Trinette Verhoeven afscheid van de Lutherse Gemeente en de Lucaskerk. Aan het einde van de drukbezochte en ondanks het afscheid feestelijke viering werd zij door onze voorzitter, Ad van der Helm gezegend. Hij sprak uit dat oecumene voor hem ook een feestelijk gebeuren is, getuige de ervaringen die hij heeft gehad met ds Verhoeven.

Hier is zijn afscheidswoord en zijn zegen. Aan het eind is er ook een zegengebed voor de gemeente.

Zegen ds Trinette Verhoeven Lutherse kerk, 26 augustus 2018

Vooraf: ik voel me dankbaar en bevoorrecht dat je me gevraagd hebt een zegen uit te spreken bij gelegenheid van je afscheid van Den Haag aan het begin van je nieuwe zending binnen PKN als classispredikant. We laten je gaan met pijn in het hart, ik zeg dit namens de katholieke gemeenschap en namens de Haagse Gemeenschap van Kerken. Ik bewaar goede herinneringen aan onze ontmoetingen en onze samenwerking. Al eerder had ik je ontmoet, maar het blijkt ook in deze jaren van Den Haag dat voorgangers van verschillende kerken veel met elkaar te delen hebben. Onze kerkelijke tradities kennen verschillen in ambtstheologie, maar het gemeenschappelijke is dat we ons door Christus geroepen weten de gemeenschap van gelovigen voor te gaan; we voelen ons daarin ook door de gemeente geroepen en bevestigd. Woorden als wijding, roeping, bevestiging, toewijding zijn woorden die alle verwijzen naar Christus en de kerkgemeenschap als de grond van ons ambt.

Hoogtepunt in onze samenwerking is onze reis naar het Luthercongres in Rome geweest en natuurlijk de herdenking van 500 jaar Reformatie 31 oktober vorig in deze kerk. Oecumene is dus niet alleen ingewikkeld, maar ook feestelijk! Dat legt natuurlijk een hypotheek bij je opvolger, maar daar hoef jij je niet druk om te maken.

Ik wens je toe dat de nieuwe periode die nu in jouw leven begint voor jou zelf een periode van een verdieping in je ambt betekent en voor de PKN een ontwikkeling in het denken over dit nieuwe ambt in de PKN: het toezichthoudende, episcopale ambt in de kerk dat ook in oecumenisch opzicht een verrijking kan betekenen voor onze beide kerken. De katholieke kerk is zelf ook toe aan een herijking van het episcopale ambt, al is dit vanwege andere redenen. We kunnen elkaar op deze weg wijzer maken.

Ik zal een zegen uitspreken die wortelt in de traditie. Ik zal de apostel Jacobus er bij betrekken die de traditionele patroon van de stad Den Haag is en de patroon van de pelgrims. Wie predikant of pastor is in Den Haag weet dat het pastoraat net als ieder gelovig leven een pelgrimage is.

Daarom spreek ik met dankbaarheid voor onze samenwerking en onze vriendschap deze zegen uit, en dan zal ik ook een zegen uitspreken voor de gemeente.

 

Zeer gewaardeerde dominee, zuster in Christus, Trinette, bedienaar van woord en sacrament, dienstbaar aan het heilige, dienstbaar aan mensen in gemeente, kerk en samenleving, ik bid tot God om zegen.

De Vader die jou geroepen heeft tot het pastorale dienstwerk, moge jouw weg zegenen; moge Hij als de zon van gerechtigheid jouw levensweg verlichten die jouw voeten op de weg van vrede zet

De Zoon die zijn leven gegeven heeft voor zijn vrienden en heel de mensheid omdat zijn liefde overvloedig is, moge jouw leven zegenen en jouw hart vervullen van zijn barmhartigheid

De heilige Geest die de wijsheid doet neerdalen over alle mensen van goede wil, moge jouw hart en ziel zegenen om gedragen door die wijsheid de kerkgemeenschap op te bouwen en haar voortdurend te herinneren aan de opdracht van het Koninkrijk

Op voorspraak van de H. Jacobus, patroon van Den Haag en van alle pelgrims, bid ik dat de zegen van algoede en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest over je zal neerdalen en je altijd zal vergezellen. Amen

 

Gemeente van Christus, broeders en zusters in Christus, ik bid voor U om Gods zegen om, geroepen door Christus, uw weg van gerechtigheid en vrede te vervolgen, geïnspireerd door het evangelie, geroepen door het appèl van onze naasten, in broederlijke en zusterlijke verbondenheid met elkaar als zusterkerken.
Moge de goede en liefdevolle God u zegenen, behoeden en bewaren, moge Hij zijn licht over u laten stralen en u oprichten door zijn genade. Moge Hij uw weg vervullen van vrede, van aanstekelijke en gastvrije vrede.
Moge Hij u allen en ook de afwezige broeders en zusters zegenen,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.