Op 23 januari a.s. zullen de leden van de Haagse Gemeenschap van Kerken met elkaar in gesprek gaan over de uitgangspunten van de HGK.

Preambule Oude Statuten (1980)

De Gemeenschap van kerken te ’s-Gravenhage, gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: De Gemeenschap van Kerken wordt gevormd door kerken en geloofsgemeenschappen te ’s-Gravenhage, die zich in het geloof in de ene Heer Jezus Christus geheel aan Hem gebonden weten en met elkaar voor de wereld verantwoordelijk. Zij willen deze in Christus gegeven eenheid gestalte geven, door zich gezamenlijk te beraden en samen te handelen, waar en wanneer zij hun gescheidenheid voor deze ene Heer in de wereld niet langer kunnen verantwoorden.

Voorstel Preambule Nieuwe Statuten (2013)

De Gemeenschap (Raad) van Kerken in Den Haag, gevestigd in Den Haag, hierna te noemen: de Gemeenschap (Raad), is een vereniging van kerken en geloofsgemeenschappen die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.